Produkcija

Izvori

 

 

МАКЕДОНСКИ БИБЛИОТЕКАРИ ВО СТУДИСКА ПОСЕТА НА БИБЛИОТЕКИ ВО СРБИЈА

Љиг покрај топлината на библиотечното работење во една мала средина, пред гостите со гордост  беше покажана Градската детска библиотека Слободан Ж. Марковижи кој е и оснивач на Катедрата за Македонску книжевност во Србија

Библиотеката на градот Белград само по себе беше извор на широки интересирања и кај гостите најголем впечаток предизвикаа атрактивниот простор и содржини. 
Ова е почеток на воспоставување регионална соработка на Интернет клубот, кој после програмите и проектите со библиотекарите од Словенија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, особено Република Српска ќе воспостави соработка и со Македонија. Круната на овој сегмент на работа на Интернет клубот, наскоро ќе биде ставена преку потпишување на „Протоколот за регионална соработка за развој и унапредување на библиотечно информативната пракса“ со Здружението за развој и иновации на библиотеки ИНОВА ЛИБ