Produkcija

Izvori

 

 

Bibliobus na prodaju

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i Odluke ravnatelja od dana 8. ožujka 2016. godine, broj:81/2016, Gradska knjižnica Rijeka objavljuje

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU VOZILA

I. Prodaje se vozilo u vlasništvu Gradske knjižnice Rijeka:

- teretno vozilo marke TAM

- tip vozila: 130 A8

- vrsta vozila: N2-teretni automobil

- oblik karoserije: zatvoreni

- broj šasije: 890005068

- boja karoserije: bijela

- masa praznog vozila: 8470 kg

- snaga u kW: 91 KW

- mjesta za sjedenje: 2

- profil-istrošenost guma:

I - 90%

II - 90%

- valjanost registracije: neregistrirano

- država proizvodnje: Slovenija

- broj prijeđenih kilometara: 130 909 km

- u prometu od: 1990. g.

- ekološka kategorija vozila: O

- stanje vozila: vozilo ima određenu namjenu (police za smještaj knjiga, vozilo je preinakom namjenjeno za potrebe pokretne knjižnice), za promjenu namjene i registraciju vozila sa drugom namjenom potrebno je izvršiti određene pregradnje, nadogradnje i sl., a potom i atest.

Na vozilu su vidljivi tragovi korozije u većem obliku. Ekološka kategorija motora O. Mjenjač i diferencijal ispravno funkcioniraju.

II. Vozilo se prodaje za početnu cijenu u iznosu od 9.000,00 kn (Gradska knjižnica Rijeka oslobođena je plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2 Zakona o PDV-u), što je vrijednost vozila procijenjena na dan 18. veljače 2016. godine, od strane ovlaštenog sudskog vještaka za cestovna motorna vozila i promet.

III. Pisane ponude zainteresiranih ponuditelja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa, odnosno najkasnije do 22. ožujka 2016. godine do 12.00 sati, neposredno ili putem pošte na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Matije Gupca 23

51 ooo Rijeka

s napomenom:

NE OTVARAJ - za natječaj za prodaju vozila

Javno nadmetanje neće se provesti javnim otvaranjem ponuda. Pristigle ponude pregledat će i ocijeniti stručno povjerenstvo osnovano od strane Gradske knjižnice Rijeka. Nakon zaključenog javnog nadmetanja, povjerenstvo će sačiniti zapisnik. Jedini kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Pravo na nadmetanje i dostavu pisanih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe.

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sljedeće podatke:

  • Ime i prezime/naziv ponuditelja
  • Mjesto prebivališta/sjedišta ponuditelja
  • OIB ponuditelja
  • Presliku osobne iskaznice/presliku izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave oglasa
  • Kontakt ponuditelja ( broj telefona, mobitela te adresu e-mail pošte)
  • Ponuđenu cijenu vozila

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja sadržava sve obvezne podatke i koja nudi najvišu ponuđenu cijenu. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te će im biti dostavljen zapisnik i Odluka o odabiru.

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je na poziv Gradske knjižnice Rijeka, u roku od 8 (osam) dana pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji vozila, a u daljnjem roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora dužan je isplatiti cjelokupan ugovoreni iznos kupoprodajne cijene. Po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni kupac će preuzeti vozilo o čemu će se sastaviti Zapisnik.

Odabrani ponuditelj odnosno kupac vozila obvezan je podmiriti sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva vozila i plaćanja poreza.

IV. Vozilo se prodaje po načelu "viđeno - kupljeno" čime se isključuje svaka mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

V. Vozilo je moguće razgledati na adresi Školjić 15, 51 000 Rijeka, na parkirališnom prostoru tvrtke Rijeka plus d.o.o., u srijedu 16. ožujka od 11 - 13 sati te u petak, 18. ožujka od 11 - 13 sati.

VI. Gradska knjižnica Rijeka zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog nadmetanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog nadmetanja, niti mora objasniti razloge odustajanja.

V.d. ravnateljice

Gorana Tuškan

 

OVO JE NASLEDNIK